Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Norma.training

 1. Definicje Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może się z nim skontaktować, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 2. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. NORMA EDU LTD z siedzibę w Wielkiej Brytani, 7 Kings Avenue, Manchester M8 5AS, e-mail: mail@norma.training
 3. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostarczenie to doręczenie Towarów Użytkownikowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Użytkownika to panel zarządzający zamówieniami Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania. Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Usług lub Towarów przez Użytkownika. Dodanie pozycji do listy Usług lub Towarów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy danej Usłudze lub Towarze w obszarze strony internetowej Serwisu.
 6. Kurs Online to elektroniczny zbiór materiałów edukacyjnych w formie plików video, dokumentów tekstowych lub plików graficznych, dotyczący zagadnień z zakresu obsługi programów graficznych, w szczególności ArchiCAD lub Artlantis.
 7. Lekcja Indywidualna to Usługa udzielania lekcji z zakresu obsługi programu graficznego ArchiCAD lub Artlantis, świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 8. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Towarów we współpracy z Usługodawcą.
 9. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.norma.training, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.norma.training na rzecz Użytkowników. Rejestracja to procedura utworzenia Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 10. Serwis to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.norma.training
 11. Sprzedaż to świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługa sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 12. Subskrypcja to Usługa, której przedmiot stanowi udostępnienie Użytkownikowi na czas oznaczony dodatkowych zasobów Serwisu.
 13. Towar to treść cyfrowa lub produkt fizyczny, zaprezentowany w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.
 14. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 15. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 16. Usługodawca to Beata Skrzypiec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NORMA EDU LTD z siedzibą w Wielkiej Brytani 7 Kings Avenue, Manchester M8 5AS zarejestrowaną pod numerem 12099875, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 17. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej.
 18. Webinarium to wykład, transmitowany za pośrednictwem Serwisu w czasie rzeczywistym, dotyczący obsługi programów graficznych, w szczególności ArchiCAD i Artlantis.
 19. Zewnętrzny System Płatności to system płatności internetowych, którym posługuje się Usługodawca.

§1 Postanowienia ogólne i warunki korzystania

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL: www..norma.edu.training/regulamin.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy. 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 6. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej lub poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 7. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 8. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej i z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.

§2 Kursy online

 1. Przedmiotem świadczenia Kursów Online jest odpłatne świadczenie, polegające na udostępnieniu na rzecz Użytkownika zasobów elektronicznych, stanowiących materiały szkoleniowe w formie filmów video, dokumentów elektronicznych lub testów, dotyczących obsługi oprogramowania ArchiCAD lub Vectorworks oraz projektowania ogrodów i projektowania wnętrz
 2. W celu skorzystania z Kursu Online, wymaga się spełnienia przez Użytkownika warunków technicznych, opublikowanych w §1 pkt 7 Regulaminu oraz posiadania poprawnie zainstalowanego i skonfigurowanego urządzenia odtwarzającego dźwięk.
 3. Udostępnienie lub instalacja wyżej wymienionego urządzenia, a także oprogramowania ArchiCAD lub Vectorworks, nie wchodzi w zakres świadczenia Usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych obejmujących Kursy Online, polegających w szczególności na świadczeniu Usługi bez dodatkowych opłat lub po obniżonej cenie na rzecz Użytkowników posiadających aktywną Subskrypcję MEMBERSHIP, o których stanowi §7 Regulaminu.
 5. Korzystanie z Kursów Online wymaga zalogowania do Konta Użytkownika.
 6. Postanowienia licencyjne dotyczące korzystania z materiałów dydaktycznych wchodzących w zakres Usługi Kursów Online, zamieszczono w §15 Regulaminu.

§3 Webinaria

 1. Przedmiot Usługi Webinarium stanowi świadczenie, polegające na umożliwieniu Użytkownikowi uczestnictwa w wybranym Webinarium, prowadzonym za pośrednictwem infrastruktury Serwisu oraz innych usługodawców, w szczególności serwisu Facebook lub YouTube.
 2. Usługa Webinarium jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 3. W celu skorzystania z Webinarium bezpłatnego, wymaga się spełnienia przez Użytkownika warunków zamieszczonych w §1 pkt 7 Regulaminu oraz posiadania poprawnie zainstalowanego i skonfigurowanego urządzenia odtwarzającego dźwięk, a także łącza internetowego umożliwiającego niezakłóconą transmisję video i wyświetlanie czatu tekstowego w czasie rzeczywistym.
 4. W celu skorzystania z Webinarium płatnego, wymaga się spełnienia przez Użytkownika warunków zamieszczonych powyżej, a nadto posiadania aktywnej Subskrypcji MEMBERSHIP, o której stanowi §7 Regulaminu.
 5. Do skorzystania z Webinarium wymaga się zalogowania w Koncie Użytkownika oraz uprzedniego zapisania się na wybrane Webinarium przy użyciu właściwego pola rejestracyjnego.
 6. Korzystanie z Webinarium możliwe jest w terminach określonych przez Usługodawcę. Informacja o terminach, w których prowadzone jest Webinarium, zostaje zamieszczona w obszarze Serwisu.

§4 Lekcje indywidualne

 1. Przedmiot świadczenia Lekcji Indywidualnej stanowi płatne świadczenie gotowości Usługodawcy do udzielenia instruktażu w zakresie obsługi oprogramowania ArchiCAD lub Artlantis na rzecz Użytkownika, na warunkach ustanowionych w ofercie i Regulaminie, za pośrednictwem infrastruktury Serwisu.
 2. Korzystanie z Lekcji Indywidualnej wymaga zalogowania do Konta Użytkownika.
 3. W celu skorzystania z Lekcji Indywidualnej, wymaga się spełnienia przez Użytkownika warunków zamieszczonych w §1 pkt 7 Regulaminu oraz posiadania poprawnie zainstalowanego i skonfigurowanego urządzenia rejestrującego i odtwarzającego dźwięk albo dźwięk i obraz.
 4. Skorzystanie z Lekcji Indywidualnej może wymagać posiadania przez Użytkownika właściwego oprogramowania, w szczególności programów graficznych ArchiCAD lub Artlantis, w zależności od wskazanego przez Użytkownika zakresu Lekcji Indywidualnej.
 5. Udostępnienie lub instalacja wyżej wymienionych urządzeń i oprogramowania nie wchodzi w zakres świadczenia Usługi.
 6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom należyte warunki do nauki obsługi oprogramowania graficznego, przez odpowiedni dobór programu nauczania i materiałów dydaktycznych.
 7. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się do terminowego uczestnictwa w Lekcji Indywidualnej.
 8. Użytkownik może zaproponować zmianę terminu Lekcji Indywidualnej. Dla skuteczności zmiany jej terminu, wymagana jest akceptacja Usługodawcy.
 9. W przypadku zapisu na Lekcje Indywidualne realizowane w przedziale czasowym, Użytkownik deklaruje udział w całości ich świadczenia.
 10. Czas trwania Lekcji Indywidualnych jest wyrażony w godzinach zegarowych.
 11. Zabrania się nagrywania, powielania, utrwalania, publicznego odtwarzania i rozpowszechniania udzielanych Lekcji Indywidualnych.
 12. Terminy Lekcji Indywidualnych zostają uzgodnione pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcy
 13. Rozwiązanie Umowy może nastąpić z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, przy użyciu Danych Kontaktowych Usługodawcy.

§5 Zamówienie lekcji indywidualnych

 1. Zamówienie Usługi Lekcji Indywidualnej przez Użytkownika, następuje poprzez złożenie Usługodawcy oferty za pośrednictwem formularza, opublikowanego na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza, Użytkownik powinien wprowadzić w jego obszarze istotne informacje na temat warunków świadczenia Usługi, a w szczególności:
  1. rodzaj Lekcji Indywidualnej,
  2. termin świadczenia,
  3. szczegółowy zakres tematyczny,
  4. Dane Kontaktowe Użytkownika.
 4. Złożenie oferty Usługodawcy następuje w chwili użycia przycisku „Zamawiam i płacę”, po uprzednim wprowadzeniu przez Użytkownika istotnych informacji na temat warunków świadczenia Usługi, w obszarze formularza.
 5. Przed złożeniem oferty, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. W zakres oświadczenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą złożonego przez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, wchodzą jego postanowienia.
 6. Potwierdzenie akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o akceptacji postanowień Regulaminu i zapoznaniu się z jego treścią. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
 7. Wartość opłat z tytułu realizacji Usług jest ustalana na podstawie cen opublikowanych na stronie internetowej Serwisu.
 8. Termin realizacji Usługi jest ustalany na podstawie informacji zamieszczonej w ofercie Użytkownika.
 9. Oświadczenie woli złożone w sposób ustanowiony powyżej, stanowi ofertę zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
 10. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca potwierdzi jej otrzymanie.
 11. Usługodawca może odrzucić ofertę lub skontaktować się z Użytkownikiem w celu zaproponowania innych warunków realizacji świadczenia, w szczególności takich jak termin realizacji Lekcji Indywidualnej.

§6 MEMBERSHIP

 1. Przedmiotem świadczenia MEMBERSHIP (Subskrypcji) jest świadczenie, polegające na odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi wybranych zasobów Serwisu.
 2. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, wskazany w ofercie Serwisu, przy wybranym wariancie Usługi i jest automatycznie odnawialna do chwili rezygnacji ze świadczenia usługi.
 3. Użytkownik wybiera zakres Subskrypcji w wariancie SIMPLY lub MASTER.
 4. Informacje o szczegółowym zakresie poszczególnych wariantów Subskrypcji zostały zamieszczone w obszarze Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie Subskrypcji zawierana jest na czas nie oznaczony i jest automatycznie odnawialna po upływie 30 dni lub 1 roku od chwili jej opłacenia/aktywowania. Czas odnawiania zależy od wybranego wariantu przez użytkownika.
 6. Opłata subskrypcji 30-dniowej jest automatycznie odnawialna 1-go dnia kolejnego miesiąca.
 7. W wypadku niemożliwości automatycznego odnowienia subskrypcji system będzie ponawiał próbę pobrania wymaganej opłaty przez 3 następujące po sobie dni.
 8. Brak zrealizowania płatności skutkuje wyłączeniem konta.
 9. Aby anulować subskrypcję, należy skorzystać z opcji znajdującej się w swoim koncie na stronie serwisu.
 10. Postanowienia licencyjne dotyczące korzystania z materiałów dydaktycznych wchodzących w skład Usługi MEMBERSHIP, zamieszczono w §15 Regulaminu.

§8 Sprzedaż

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.
 3. Zawierając Umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 5. Wydanie Towarów dostarczanych w formie elektronicznej następuje niezwłocznie, zwykle w ciągu 1 Dnia Roboczego i odbywa się drogą elektroniczną, pod adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 6. Wydanie Towarów dostarczanych w formie fizycznej następuje niezwłocznie, zwykle w ciągu 10 Dni Roboczych i odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Użytkownika.
 7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Użytkownika.
 8. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
 9. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą jego wydania Konsumentowi. 11. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Użytkownika przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§9 Funkcjonalności komunikacyjne

 1. Usługodawca udostępnia na rzecz Użytkowników następujące funkcjonalności komunikacyjne, zamieszczone w obszarze Serwisu:
  1. formularze kontaktowe, umożliwiające przesłanie wiadomości lub plików cyfrowych do Usługodawcy bądź innych Użytkowników Serwisu,
  2. formularze wprowadzania komentarzy lub opinii, dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie, Towarów lub Usług,
  3. formularze wprowadzania zapytań merytorycznych dotyczących wybranych zasobów Serwisu, w szczególności Kursów Online,
  4. livechat dostępny na każdej stronie serwisu.
 2. Korzystanie z funkcjonalności komunikacyjnych może wymagać posiadania zarejestrowanego Konta Użytkownika w Serwisie lub w zewnętrznym serwisie społecznościowym, z którego funkcji Użytkownik zamierza skorzystać.

§10 Pozostałe usługi i funkcjonalności dostępne w ramach serwisu

 1. Usługodawca udostępnia na rzecz Użytkowników wyszukiwarkę, znajdującą się w obszarze Serwisu, w celu umożliwienia Użytkownikom przeszukania zasobów Serwisu przy wykorzystaniu słów kluczowych.
 2. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§11 Zamówienia za pośrednictwem koszyka

 1. Zamówienia na Usługi lub Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień, w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, składa zamówienia jako Użytkownik zalogowany.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Użytkownika, może wybrać sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku „Kliknij tutaj, aby się zalogować”, aby złożyć zamówienie przy użyciu posiadanego Konta Użytkownika.
 4. W obszarze formularza zamówień Użytkownik podaje:
  1. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
  2. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami płatności.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuję i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi lub Umowy Sprzedaży Towarów, ujętych w zamówieniu.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy, złożonej przez Użytkownika.

§12 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu świadczonych Usług jest ustalana na podstawie cennika Usług lub Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi lub Towaru. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto, podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji ponosi Użytkownik.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 4. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Stripe Inc 3180 18th Street San Francisco, CA 94110 United States
 5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru lub rozpoczęcia realizacji Usługi, a tym samym na dzień składania zamówienia.
 6. Rachunek lub faktura z tytułu świadczonych Usług zostają przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Użytkownika.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§13 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Towarów lub Usług.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 7. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, Usługodawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 12. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi.
 13. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§14 Odstąpienie od umowy zapisu na pełne kursy internetowe (dotyczy Kursu projektowania wnętrz, Kursu Projektowania wnętrz w ArchiCADzie, Kurs Artlantisa, Kursu Twinmotion

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z wyłączeniem przypadków określonych w pkt 8.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (NORMA EDU LTD, e-mail: mail@norma.training), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.
 8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Towaru w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Towar został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§15 Postanowienia licencyjne

 1. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Kursów Online lub Subskrypcji MEMBERSHIP, Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników licencji na korzystanie z materiałów dydaktycznych zamieszczonych w obszarze Serwisu, do których uzyskanie dostępu wchodzi w zakres wybranej Usługi.
 2. Licencja na korzystanie z materiałów dydaktycznych udzielana jest w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. wprowadzanie utworów do pamięci sieci multimedialnych, serwerów sieci teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz komputerów, za pośrednictwem Serwisu.
  2. wykorzystywanie utworów przez Użytkownika w zakresie indywidualnych celów edukacyjnych i zawodowych, realizowanych wyłącznie na rzecz Użytkownika będącego stroną Umowy.
 3. Licencja udzielana jest na czas obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi Kursów Online lub Subskrypcji MEMBERSHIP, zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w stosunku do całości utworów lub ich części.
 5. W ramach Umowy o świadczenie Usługi Kursów Online lub Subskrypcji MEMBERSHIP, licencja udzielana jest nieodpłatnie.
 6. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu świadczenia Usług lub prezentacji Towarów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 7. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 8. Usługodawca oświadcza, że może rozporządzać prawami autorskimi do utworów w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz, że utwory nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich, w szczególności wynikającymi z przepisów prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
 9. W sprawach dotyczących utworów zamieszczonych w obszarze Serwisu, a nieuregulowanych treścią Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§16 Postanowienia uzupełniające

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, dostarczanie przez Użytkownika treści: iż zabronione jest zamieszczanie treści

 1. bezprawnych,
 2. mogących wprowadzić w błąd Użytkowników Serwisu,
 3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
 4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści,
 5. zawierających elementy, do których Użytkownikowi nie przysługują właściwe prawa autorskie,
 6. stanowiących treści masowe lub powtórzenia oraz służących podbijaniu treści,
 7. o charakterze reklamowym,
 8. zawierających adresy stron internetowych lub dane podmiotów, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy.

Usługodawca jest uprawniony do usunięcia komentarzy lub innych treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zasobów podlegających promocji.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań, celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  2. utracone korzyści lub dochody.

§17 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies oraz przekazane w sposób czytelny i komunikatywny przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 4. Prawa o których stanowi punkt powyższy, to w zależności od podstaw przetwarzania danych: prawa dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na ich przetwarzanie, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony pod adresem URL Serwisu: https://kurs.norma.edu.training/polityka-prywatnosci/
 7. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 8. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§18 Komunikacja mailowa: tutaj newslettery i mailingi nie związane z realizacją zakupów oraz udziałem w kursach.

 1. Za pośrednictwem strony wysyłane są Mailingi związane z oferowanymi usługami.
 2. Mailing otrzymują jedynie osoby, które wyraziły na to zgodę wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej.
 3. Otrzymywanie mailingu jest bezpłatne.
 4. Mailingi mogą dodatkowo zawierać płatne oferty związane z tematem otrzymywania mailingu, przy czym skorzystanie z płatnej oferty jest dobrowolne.
 5. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania danego mailingu poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wszystkich lub niektórych wiadomości, co może wynikać z błędnie wypełnionego formularza, czy zabezpieczeń skrzynki mailowej użytkownika.

§19 Zmiana regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.
 3. Usługodawca wysyła informację o zmianie Regulaminu pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku związania stron Umową zawartą na czas nieoznaczony.

§19 Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części „Definicje”.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dacie jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: NORMA EDU LTD, 7 Kings Avenue, Manchester M8 5AS, Wielka Brytania

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji )

Adresat: NORMA EDU LTD, 7 Kings Avenue, Manchester M8 5AS, Wielka Brytania

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

Reklamacja dotyczy:

Umowy Sprzedaży z dnia:

Towaru: Umowy o świadczenie innej Usługi:

inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

usunięcie wady Towaru lub Usługi* wymiana Towaru na wolny od wad* obniżenie ceny Towaru lub Usługi* odstąpienie od Umowy*

*-Niepotrzebne skreślić.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

Składając reklamację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podpis składającego